Atiqtalaaq Ahkiyyini of Winky Bow-Wow
Retour Ahkyn


6 ans / 6 years


4 ans / 4 years


3 ans / 3 years


2 ans et demi / 2 years 1/2


24 mois / 24 months


19 mois / 19 months


17 mois / 17 months


15 mois / 15 months


14 mois / 14 months


12 mois / 12 months


11 mois / 11 months


10 mois / 10 months


9 mois / 9 months
9 mois / 9 months
9 mois / 9 months


8 mois / 8 months


7 mois / 7 months


6 mois / 6 months


5 mois / 5 months


4 mois et demi/ 4 months 1/2


4 mois / 4 months


3 mois 1/2 / 3 months 1/2


3 mois / 3 months


12 semaines / 12 weeks


11 semaines / 11 weeks


10 semaines / 10 weeks


9 semaines / 9 weeks

Retour Ahkyn